Algemene Voorwaarden

 

Algemene verkoop– en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WePrevent Nederland B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, ingeschreven op 22 oktober 2015 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder dossiernummer 64396711.

 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Alarmmelding: Iedere melding vanuit geautomatiseerde alarm systemen, onder meer bewegingsmelders, detectie software en artificiële intelligentie, welke zijn aansloten op de meldkamer van WePrevent.

Algortime Instellingen: De instellingen van de detectiesoftware. Onder meer, maar niet uitsluitend, instellingen voor detectiezones, gevoeligheid van de detectiesoftware en gebruik van ONVIF of RTSP protocollen.

Camera Systeem: Alle onderdelen die deel uitmaken van het camera systeem van Opdrachtgever op Locatie. Dit zijn onder meer maar niet uitsluitend: camera’s, sirenes, recorders, servers, routers en netwerk switches.

Diensten: Het door WePrevent aan Opdrachtgever geleverde Live of Event Based Toezicht op de afgesproken camera’s en Toezichttijden zoals omschreven in de Overeenkomst.

Event Based Toezicht: De dienstverlening van WePrevent waarbij in het geval van een Alarmmelding, tijdens Toezichttijden, het camerabeeld wordt bekeken door een medewerker van WePrevent.

Fair Use: Het maximale aantal Alarmmeldingen dat WePrevent accepteert voor de in de Overeenkomst genoemde prijzen. Het maximale aantal Alarmmeldingen is 50 per camera per maand, tenzij er in de Overeenkomst anders is vermeldt. Bij een structurele overschrijding van dit aantal Alarmmeldingen heeft WePrevent het recht de prijs of Diensten aan te passen. WePrevent zal eventuele wijzigingen vooraf afstemmen met Opdrachtgever.

Incident: Een situatie waarbij het met Opdrachtgever afgesproken protocol in werking treedt, onder meer maar niet uitsluitend, (poging tot) inbraak of vandalisme.

Live Toezicht: De dienstverlening van WePrevent, waarbij het camerabeeld, tijdens Toezichttijden, continue live wordt bekeken door een medewerker van WePrevent.

Locatie: De locatie(s) van Opdrachtgever waar de camera zich bevinden die worden aangesloten op de Diensten van WePrevent.

Offerte: De door WePrevent uitgebrachte offertes aan Opdrachtgever. Op de Offerte is de op de Offerte aangegeven geldigheidsduur van toepassing

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtgever en WePrevent, inclusief alle bijlagen

Opdrachtgever: Alle (rechts-) personen waaronder begrepen hun rechtsopvolgers, vertegenwoordigers en gemachtigden die aan WePrevent opdracht geven tot het (doen) leveren van Diensten en Producten, dan wel daartoe een offerte aanvragen.

Partijen: WePrevent en de Opdrachtgever gezamenlijk.

Privacy statement: Het privacy statement van WePrevent. Het actuele privacy statement is te vinden op https://weprevent.nl/privacyverklaring/.

Producten: De door WePrevent geleverde producten ter ondersteuning van het leveren van de Diensten.

Toezichttijden: De standaard tijden waarop WePrevent toezicht levert op de afgesproken camerabeelden op de Locatie(s) van Opdrachtgever. De mogelijke opties voor standaard toezichttijden worden door WePrevent bepaald en gelden van maandag t/m zondag, tenzij Partijen hierover schriftelijk afwijkende afspraken maken.

WePrevent: De statutair te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WePrevent Nederland B.V. en/of haar rechtsopvolger(s) en/of de door haar aangewezen (rechts-) personen.

Verwerkersovereenkomst: De overeenkomst tussen Partijen, waarin de afspraken conform de algemene verordening persoonsgegevens zijn vastgelegd die Partijen gemaakt hebben over het verwerken van persoonsgegevens.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op: alle Offertes die WePrevent uitbrengt en alle Overeenkomsten die WePrevent met haar Opdrachtgevers sluit.

2.      De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van een Opdrachtgever zijn uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

3.      Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden en/of een bepaling uit een schriftelijke overeenkomst tussen WePrevent en een Opdrachtgever nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of die overeenkomst onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigbare bepaling te (doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

4.      Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling in de Overeenkomst, dan is de bepaling in de Overeenkomst leidend.

 

Artikel 3: Verplichtingen van WePrevent

1.      WePrevent zal de Producten op tijd leveren, zoals aangegeven in de Overeenkomst.

2.      WePrevent zal zich maximaal inspannen om de Diensten volgens deze Overeenkomst te leveren

3.      WePrevent is NEN:EN50518:2019 gecertificeerd en zal haar Diensten leveren op basis van deze normering.

4.      Tenzij anders omschreven in de Overeenkomst, meldt WePrevent incidenten via een gecertificeerde particuliere alarmcentrale (PAC). De PAC informeert Opdrachtgever en eventueel hulpdiensten in het geval van een Incident.

5.      Na ieder Incident zal WePrevent binnen 1 werkdag een incidenten rapportage versturen aan Opdrachtgever.

6.      Tenzij omschreven in het Privacy Statement of Verwerkersovereenkomst, zal WePrevent gegevens van Opdrachtgever niet delen met derden, tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht is, of na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

7.      WePrevent levert een beveiligde VPN verbinding tussen de meldkamer van WePrevent en de Locatie. Gedurende de duur van de Overeenkomst zal WePrevent de beveiliging van deze verbinding in stand houden en indien noodzakelijk updaten naar de op dat moment gangbare standaard voor VPN- verbindingen.

8.      WePrevent zal Opdrachtgever onverwijld informeren in het geval van technische storingen of in het geval van slecht camera beeld.

9.      WePrevent zal Opdrachtgever voorafgaand aan de start van de Diensten indien noodzakelijk adviseren over het juiste gebruik van het camera systeem in combinatie met de Diensten van WePrevent. WePrevent heeft het recht om camerabeelden te weigeren indien deze niet voldoen aan de kwaliteitscriteria van WePrevent.

10.   Gedurende de duur van de Overeenkomst heeft WePrevent het recht de Algortime Instellingen te wijzigen in het geval dat een camera veel valse Alarmmeldingen geeft. WePrevent informeert Opdrachtgever in het geval van materiele wijzigingen in de Camera Instellingen.

11.   WePrevent stelt camerabeelden van Opdrachtgever niet ter beschikking van derden, tenzij WePrevent hiertoe krachtens de wet verplicht is, dan  wel op verzoek van de Opdrachtgever.

 

Artikel 4: Garanties

1.      De Producten van WePrevent worden geleverd met een garantietermijn van 24 maanden. Deze garantie is ook van toepassing op de software die wordt meegeleverd op de Producten.

2.      Indien Producten van WePrevent onder licentie worden gebruikt, garandeert WePrevent de werking van het Product gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst.

3.      De garantie komt te vervallen in het geval dat de schade is ontstaan door opzet of nalatigheid van Opdrachtgever.

4.      WePrevent geeft gedurende de looptijd van de overeenkomst garantie op het juist instellen van de Algoritme Instellingen voor de Diensten van WePrevent. Deze garantie komt te vervallen indien Opdrachtgever zonder toestemming van WePrevent wijzigingen aanbrengt in deze instellingen.

5.      Partijen zijn bekend met het feit dat Event Based Toezicht werkt op basis van geautomatiseerde beeld analyse door detectiesoftware. Het risico op een valse classificatie van een situatie op het videobeeld door de detectiesoftware is nooit volledig uit te sluiten. Valse classificaties door de software zijn uitgesloten van garantie of aansprakelijkheid van WePrevent, mits WePrevent kan aantonen dat de Algoritme Instelling correct waren op het moment van de valse classificatie

 

Artikel 5: Verplichtingen Opdrachtgever

1.      Opdrachtgever voorziet WePrevent voorafgaand aan de start van de Diensten van de volgende gegevens:

·        Minimaal 1 en maximaal 3 contactpersonen die WePrevent kan informeren in het geval van een Incident.

·        Minimaal 1 contactpersoon die WePrevent kan informeren in het geval van een technische storing.

·        Een protocol waarin Opdrachtgever WePrevent informeert over de gewenste manier van handelen bij een Incident.

·        Eventueel specificaties van bij het object aanwezige objecten zoals voertuigen of dieren

·        Een cameraplan van de Locatie opgesteld door een BORG of VEB gecertificeerde installateur.

2.      Opdrachtgever informeert WePrevent onverwijld wanneer de contactpersonen in Artikel 5.1 wijzigen.

3.      Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste installatie en onderhoud van het camera systeem en internetverbinding op de Locatie.

4.      Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het herstellen van technische storingen aan het camera systeem, verwijderen van vervuiling of andere zaken die de kwaliteit van het camerabeeld negatief beïnvloeden. WePrevent is niet gehouden tot enige schadevergoeding als gevolg van Incidenten die gedurende de technische storing of het slechte camerabeeld plaatsvinden.

5.      Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste fysieke en technische beveiliging van de het Camera Systeem en het opgeslagen beeldmateriaal op Locatie. WePrevent draagt geen verantwoordelijkheid voor het opslaan van de beelden op Locatie.

6.      Opdrachtgever vrijwaart WePrevent van alle schadeclaims die voortkomen uit het verlies van data, datalekken, illegale toegang tot het netwerk van Opdrachtgever, cyber attacks en andere vormen van internet criminaliteit als gevolg van een inbreuk op het Camera Systeem van Opdrachtgever.

7.      Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zelfstandig software te installeren op de Producten van WePrevent. In het geval van het vermoeden van misbruik of pogingen tot het installeren van schadelijke software of het illegaal toegang krijgen tot de Producten of netwerk van WePrevent door Opdrachtgever of een derde, heeft WePrevent het recht om de verbindingen met de Locatie van Opdrachtgever per direct te stoppen zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. WePrevent zal Opdrachtgever onverwijld informeren over deze situatie.

 

Artikel 6: Toegang

1.      Opdrachtgever heeft geen toegang tot de servers van WePrevent

2.      Opdrachtgever heeft geen toegang tot de Producten en Diensten van WePrevent behalve op gebruikersniveau tenzij anders is afgesproken.

 

Artikel 7: Wet bescherming persoonsgegevens

1.      Opdrachtgever geeft akkoord voor het gebruik van haar persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoer van de Overeenkomst en de Diensten van WePrevent door WePrevent. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met het Privacy Statement van WePrevent.

2.      Opdrachtgever geeft WePrevent toestemming om persoonsgegevens, onder meer camerabeelden, te verwerken. Voor de algemene verordening persoonsgegevens is WePrevent een gegevensverwerker van Opdrachtgevers persoonsgegevens. Hiervoor dienen partijen een Verwerkersovereenkomst af te sluiten.

 

Artikel 8: Wanprestatie

1.      WePrevent behoudt zich het recht voor om bij wanprestaties of wanbetaling van Opdrachtgever direct de Diensten op te schorten. Daarnaast behoudt WePrevent zich het recht voor een Opdrachtgever welke het functioneren van WePrevent en/of haar gebruikers in gevaar kunnen brengen af te sluiten van het netwerk van WePrevent

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1.      WePrevent is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

2.      De directe aansprakelijkheid van WePrevent is beperkt tot een totaal van ten hoogste de jaarlijkse factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit, mits deze schade gedekt is door de aansprakelijkheidsverzekering van WePrevent. Deze beperking geldt niet in het geval van opzet of grove nalatigheid door WePrevent.

3.      Opdrachtgever stelt WePrevent uiterlijk 12 maanden na het ontstaan van de schade aansprakelijk. WePrevent is niet aansprakelijk voor schade waarvoor Opdrachtgever WePrevent later dan 12 maanden na het ontstaan van de schade aansprakelijk stelt.

4.      WePrevent is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het falen van systemen en verbinding van Opdrachtgever.

5.      WePrevent is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door aanpassingen aan systemen en verbinding van Opdrachtgever die de kwaliteit van de Diensten van WePrevent negatief beïnvloeden en die zijn niet in opdracht of met toestemming van WePrevent zijn uitgevoerd.

6.      WePrevent is niet aansprakelijk voor het verlies van beeldmateriaal dat opgeslagen is op het Camera Systeem van Opdrachtgever.

 

Artikel 10: Prijzen

1.      WePrevent heeft het recht haar prijzen jaarlijks op 1 januari te indexeren met de Consumenten Prijs Index (CPI), zoals gepubliceerd door het CBS.

2.      WePrevent heeft het recht om kostenstijgingen die voortkomen uit veranderingen in wet -en regelgeving of andere kostenontwikkelingen die niet gedekt worden door de CPI additioneel door te rekenen aan Opdrachtgever. WePrevent zal een onderbouwing van de kostenstijging leveren aan Opdrachtgever

3.      Opdrachtgever heeft het recht om de Toezichttijden van de Diensten te wijzigen. Opdrachtgever informeert WePrevent minimaal 5 werkdagen voor de gewenste wijzigingsdatum schriftelijk over de gewenste wijzigingen. WePrevent zal de Diensten en bijbehorende vergoedingen aanpassen, tenzij WePrevent op de gewenste datum niet beschikt over de benodigde capaciteit om de wijzigingen te verwerken. WePrevent en Opdrachtgever stemmen in dat geval gezamenlijk een alternatieve wijzigingsdatum af.

4.      De prijzen zijn op basis van Fair Use. Indien Opdrachtgever deze Fair Use overschrijdt, heeft WePrevent het recht de vergoeding aan te passen.

 

Artikel 11: Betaling

1.      Opdrachtgever dient de door WePrevent uitgeschreven rekeningen met overmaking van het totaalbedrag te voldoen. Het betalen van rekeningen dient ten hoogste 30 dagen na het
uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever bij niet tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is WePrevent in dergelijke gevallen gerechtigd het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten)gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc., daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een direct opeisbaar bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum EUR 150,-.

2.      Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van die opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.      Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

4.      WePrevent mag zonder opgaaf van redenen een voorschot vragen voor projecten die uitgevoerd worden voor Opdrachtgever.

5.      Indien Opdrachtgever in enig opzicht niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn overeengekomen in een relatie met WePrevent, is hetgeen hij uit hoofde van die relatie verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar. WePrevent is bij in gebreke blijven van Opdrachtgever gerechtigd naar haar keuze alle in het kader van die relatie gestelde zekerheden of gedeelten daarvan te realiseren, ten einde op de opbrengst te verhalen hetgeen aan WePrevent volgens haar administratie verschuldigd is, inclusief de wettelijke rente en de door WePrevent te specificeren kosten.

 

Artikel 12: Eigendomsbehoud

1.      WePrevent behoudt het eigendom van alle door haar geleverde Producten totdat Opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen Opdrachtgever wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht zijn, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.

 

Artikel 12: Intellectueel eigendom

1.      Het intellectueel eigendom op de Producten en Dienst van WePrevent blijft te allen tijden eigendom van WePrevent.

2.      Opdrachtgever verkrijgt een niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van de Producten en Diensten geleverd door WePrevent.

3.      Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om door WePrevent aan Opdrachtgever geleverde Producten en Diensten door te verkopen, uit te lenen dan wel te vermenigvuldigen of te wijzigen, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WePrevent.

4.      Het is WePrevent niet toegestaan om beeldmateriaal en/of gegevensbestanden van de Opdrachtgever geplaatst op de servers van WePrevent, of haar partners door te verkopen, uit te lenen, of om welke reden dan ook te vermenigvuldigen of te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

 

Artikel 13: Overmacht

1.      WePrevent is niet aansprakelijk voor gevolgen ontstaan door overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, cybercriminaliteit, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, brand, en storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur.

2.      Indien de overmacht toestand dertig dagen aanhoudt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ook niet als WePrevent hiervan enig voordeel mocht hebben.

3.      WePrevent is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig worden onder andere aangemerkt onbereikbaarheid van de Producten en Diensten door niet aan WePrevent toe te rekenen stroomuitval en storingen en onderhoud aan apparatuur en/of programmatuur.

4.      Indien het vermoeden bestaat dat onbevoegdheden toegang hebben verkregen tot een applicatie server en de prestaties van ons netwerk daardoor schade ondervinden behoudt WePrevent het recht voor om deze server tijdelijk uit te schakelen of de beschikbare bandbreedte te beperken. Zodra ter beoordeling van WePrevent de server weer normaal functioneert, kan deze weer aangesloten worden. WePrevent is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegden, en aanvallen van derden op onze Producten.

5.      Indien een situatie als genoemd in dit artikel 13 zich voordoet, dan is WePrevent gehouden Opdrachtgever hiervan onverwijld mondeling en schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 14: Beëindiging

1.      Na het verlopen van de contractstermijn zijn Partijen zijn te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden met in achtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

2.      WePrevent heeft de mogelijkheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien Opdrachtgever:

a.      Na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn, enige op hem rustende verplichting niet, niet tijdig of niet juist nakomt.

b.      Failliet wordt verklaard.

c.      Surseance van betaling aanvraagt.

d.      Ophoudt te bestaan.

e.      Komt te overlijden.

 

Slotbepaling

1.      Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2.      Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

3.      WePrevent heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever.

Niet kunnen vinden wat u zocht?

Dan nemen wij z.s.m. contact met u op.
Door op versturen te klikken, accepteert u de privacyverklaring.