ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop– en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WePrevent Nederland B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, ingeschreven op 22 oktober 2015 in het handelsregister van de kamer van koophandel onder dossiernummer 64396711.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. “Algemene Voorwaarden”: deze algemene verkoop– en leveringsvoorwaarden van WePrevent.

b. “Artikel”: een artikel van deze Algemene Voorwaarden.

c. ‘’Locatie”: de fysieke omgeving waarin het systeem is opgesteld en wordt aangesloten op de datacommunicatievoorzieningen.

d. “Opdrachtgever/Opdrachtgevers”: alle (rechts-)personen waaronder begrepen hun rechtsopvolgers, vertegenwoordigers en gemachtigden die aan WePrevent opdracht geven tot het (doen) leveren van diensten, dan wel daartoe een offerte aanvragen.

e. “Overeenkomst”: de schriftelijke overeenkomst gesloten tussen Partijen.

f. “Partijen”: WePrevent en de Opdrachtgever gezamenlijk.

g. “Product”: Apparatuur, programmatuur en /of aanpassingen aan programmatuur, implementatie van netwerken, advies waaronder helpdeskfuncties, het aanbieden van online beveiligingsdiensten en andere overeengekomen activiteiten en goederen van gelijke aard.

h. “Systeem”: computerapparatuur en aanverwante apparatuur waarmee WePreventopdrachtgever toegang verleent tot de datacommunicatievoorzieningen.

i. “WePrevent”: de statutair te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WePrevent Nederland B.V. en/of haar rechtsopvolger(s) en/of de door haar aangewezen (rechts-) personen.

2. Toepasselijkheid

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

(i)  Alle Overeenkomsten die WePrevent met haar Opdrachtgevers sluit.

(ii)  Alle offertes die WePrevent aan (potentiële) Opdrachtgevers uitbrengt.

b. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever overhandigd. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij WePrevent zijn in te zien en zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

c. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van een Opdrachtgever zijn uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

d. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of een bepaling uit een schriftelijke Overeenkomst tussen WePrevent en een Opdrachtgever nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigbare bepaling te (doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

e. Beperkingen van aansprakelijkheid die gerelateerd zijn aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van WePrevent en van de door haar ingeschakelde derden tezamen en cumuleren niet per aangesproken partij.

3. Offertes

a. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk en uitdrukkelijk anders is aangegeven.

b. Offertes vervallen uiterlijk 25 dagen na de datum van de offerte; WePrevent is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding ervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 25 dagen wordt bevestigd.
In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is WePrevent niet gebonden aan door Opdrachtgever bij aanvaarding van offerte aangebrachte wijzigingen, tenzij deze wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail door WePrevent zijn bevestigd.

c. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is WePrevent niet gebonden aan door Opdrachtgever bij aanvaarding van offerte aangebrachte wijzigingen, tenzij deze wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail door WePrevent zijn bevestigd.

d. De door WePrevent opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de opdracht in normale werktijden en exclusief reiskosten, BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is aangegeven.

4. Verplichtingen WePrevent

a. WePrevent zal de Producten op tijd leveren, welke leveringstijd is overeengekomen in de Overeenkomst.

b. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie voor eventuele schade ontstaan door het niet leveren van een Product. Bij onderbreking van levering van een Product, waarbij de oorzaak daarvan aan WePrevent toe te wijzen is, zal door WePrevent compensatie worden verleend op de overeengekomen vergoeding per maand naar rato van de duur van de onderbreking.

c. WePrevent zal een maximale inspanning leveren om haar Product zoals overeengekomen te leveren.

d. WePrevent stelt camerabeelden van Opdrachtgever niet ter beschikking van derden tenzij WePrevent hiertoe krachtens de wet verplicht is, dan wel op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever.

e. WePrevent verricht de volgende werkzaamheden en diensten:

(i)  Bewaken van server en applicatieprocessen (ping, http, applicatie WePrevent). Meer op verzoek.

(ii)  Het tegelijkertijd real time bekijken van camerabeelden van de diverse objectlocaties.

(iii)  In overleg en na akkoord van Opdrachtgever aanbrengen van aanpassingen voor beveiliging.

(iv)  Ingrijpen bij uitval van server en/of services.

(v)  Beheer van alle processen waarvoor root-toegang nodig is.
Alle andere zaken dienen door Opdrachtgever zelf te worden uitgevoerd. LET OP: in hetgeval Opdrachtgever een “managed backup” heeft besteld zal WePrevent een kopie van de gegevens van Opdrachtgever maken op de backup server. Deze kopie wordt één week bewaard. Gebleken is dat de kopieën niet altijd betrouwbaar zijn. Gezien de grote hoeveelheid kopieën die gemaakt wordt kan WePrevent de kopie niet controleren. WePrevent accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet slagen van kopieën (zie ook Artikel 8a).

5. Verplichtingen Opdrachtgever

a. Opdrachtgever stelt WePrevent steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in zijn naam, adres, e-mailadres en desgevraagd bankrekeningnummer. Deze mededeling gebeurt onder vermelding van een ingangsdatum, bij gebreke waarvan de datum van ontvangst van de mededeling door WePrevent als ingangsdatum zal gelden. WePrevent is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig of niet juist of niet doormelden van veranderingen in de situatie van Opdrachtgever en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor consequenties die hieruit voortvloeien.

b. Voorts onthoudt Opdrachtgever zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is Opdrachtgever verbodenprocessen of programma’s (al dan niet via het Systeem) te starten waarvan Opdrachtgeverweet of redelijkerwijze kan vermoeden dat zulks WePrevent, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

c. Opdrachtgever vrijwaart WePrevent van alle juridische aanspraken met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen videobeelden, gegevens, informatie en dergelijke.

d. Naast verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid van Opdrachtgever of het niet handelen conform bovenstaande punten b. en c. voor rekening van Opdrachtgever.

6. Toegangsregeling

a. Opdrachtgever heeft geen toegang tot de Locatie van de servers van WePrevent.

b. Opdrachtgever heeft geen toegang tot het Product en Systeem van WePrevent, behalve op gebruikersniveau tenzij anders is afgesproken.

7. Wanprestatie

a. WePrevent behoudt zich het recht voor om bij wanprestaties of wanbetaling van Opdrachtgever na schriftelijke ingebrekestelling het Product af te sluiten. Daarnaast behoudt WePrevent zich het recht voor een Opdrachtgever welke het functioneren van WePrevent en/of haar gebruikers in gevaar kunnen brengen te verwijderen dan wel af te sluiten.

8. Aansprakelijkheid

a. WePrevent is niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur en/of programmatuur die is ontstaan als gevolg van programmatuur die erop is gericht schade toe te brengen, bijvoorbeeld computervirussen. WePrevent mag antivirus programmatuur gebruiken om de schade aan haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.

b. WePrevent is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

c. WePrevent is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden ontstaan bij het gebruik van het Product.

d. De eventuele aansprakelijkheid van WePrevent is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.

e. WePrevent is niet aansprakelijk voor schade aan het Product veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van WePrevent werkzaam zijn.

f. WePrevent is niet verantwoordelijk voor het niet functioneren van de apparatuur aan de zijde van Opdrachtgever en verlies van inlogcodes.

9. Betaling

a. Opdrachtgever dient de door WePrevent uitgeschreven rekeningen met overmaking van het totaalbedrag te voldoen. Het betalen van rekeningen dient ten hoogste 30 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever bij niet tijdige betaling, na ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,0% per maand waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Voorts is WePrevent in dergelijke gevallen gerechtigd het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten)gerechtelijke invorderingskosten volgens de richtlijnen daartoe bepaald in de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) van 1 juli 2012.

b. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van die opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

c. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

d. WePrevent mag zonder opgaaf van redenen een voorschot vragen voor projecten die uitgevoerd worden voor Opdrachtgever.

e. Indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen zoals die zijn overeengekomen in een relatie met WePrevent, is hetgeen hij uit hoofde van die relatie verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar. WePrevent is bij in gebreke blijven van Opdrachtgever gerechtigd naar haar keuze alle in het kader van die relatie gestelde zekerheden of gedeelten daarvan te realiseren, ten einde op de opbrengst te verhalen hetgeen aan WePrevent volgens haar administratie verschuldigd is, inclusief de wettelijke rente en de door WePrevent te specificeren kosten.

10. Eigendomsvoorbehoud

a. WePrevent behoudt de eigendom van alle door haar geleverde Producten totdat Opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen Opdrachtgever wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht zijn, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.

11. Intellectuele eigendom

a. Opdrachtgever verkrijgt een niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van het Product geleverd door WePrevent.

b. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om door WePrevent aan Opdrachtgever geleverde apparatuur van derden, of door WePrevent ontwikkelde producten, geheel of gedeeltelijk door te verkopen, uit te lenen dan wel te vermenigvuldigen of te wijzigen, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WePrevent.

c. Het is WePrevent niet toegestaan om beeldmateriaal en/of gegevensbestanden van de Opdrachtgever geplaatst op de servers van WePrevent, of haar partners, strategische of juridische partners, door te verkopen, uit te lenen, of om welke reden dan ook te vermenigvuldigen of te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, uitgezonderd hetgeen afgesproken in de Overeenkomst.

12. Bescherming gegevens & privacy

a. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

b. WePrevent kan gegevens van Opdrachtgever verwerken voor het innen van vorderingen (waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen), alsmede voor de (al dan niet door derden uitgevoerde) analyses van de kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

13. Overmacht

a. WePrevent is niet aansprakelijk voor gevolgen ontstaan door overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, brand, en storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur.

b. Indien de overmacht toestand veertien dagen aanhoudt, hebben Partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ook niet als WePrevent hiervan enig voordeel mocht hebben.

c. WePrevent is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig worden onder andere aangemerkt onbereikbaarheid van het Systeem door niet aan WePrevent toe te rekenen stroomuitval en storingen en onderhoud aan apparatuur en/of programmatuur.

d. Indien het vermoeden bestaat dat onbevoegdheden toegang hebben verkregen tot een applicatie server en de prestaties van ons netwerk daardoor schade ondervinden behoudt WePrevent het recht voor om deze server tijdelijk uit te schakelen of de beschikbare bandbreedte te beperken. Zodra ter beoordeling van WePrevent de server weer normaal functioneert, kan deze weer aangesloten worden. WePrevent is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegden, en aanvallen van derden op onze producten.

e. Indien een situatie als genoemd in dit Artikel 13 zich voordoet, dan is WePrevent gehouden Opdrachtgever hiervan onverwijld mondeling en schriftelijk in kennis te stellen.

14. Beëindiging

a. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst tussentijds door opzegging te beëindigen; hierbij dient de vooraf overeengekomen opzegtermijn in acht te worden genomen.

b. Indien WePrevent met Opdrachtgever een Overeenkomst aangaat betreffende een langdurig project, worden bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever de al verrichte werkzaamheden onmiddellijk opeisbaar. Bij berekening van het factuurbedrag zullen de al verrichte werkzaamheden, indien niet reeds gespecificeerd, naar rato worden gefactureerd.

c. Indien één der Partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surséance van betaling verkeerd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij verplicht te zijn tot enige aanvullende schadevergoeding met inachtneming van de bepalingen in Artikel 9.

15. Slotbepalingen

a. Op alle Overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomsten kunnen, voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

b. In het geval dat er verschillende overeenkomsten, contracten, afspraken of voorwaarden van toepassing zijn, geldt de volgende rangorde:

(i) Overeenkomst;

(ii) AlgemeneVoorwaarden;

(iii) algemene voorwaarden Opdrachtgever.

c. WePrevent heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan 14 dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum dat de wijziging van kracht wordt. Aangegane projecten met Opdrachtgever zullen naar rato worden afgerekend.

d. Verandering in bestuur of rechtsvorm heeft geen invloed op de Algemene Voorwaarden.

e. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing bij WePrevent.