ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop– en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WePrevent Nederland B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, ingeschreven op 22 oktober 2015 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder dossiernummer 64396711.

Art. 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Product”: Apparatuur, programmatuur en /of aanpassingen aan programmatuur, implementatie van netwerken, advies waaronder helpdeskfuncties, het aanbieden van online beveiligingsdiensten en andere overeengekomen activiteiten en goederen van gelijke aard.
 2. “Systeem”: computerapparatuur en aanverwante apparatuur waarmee WePrevent opdrachtgever toegang verleent tot de datacommunicatievoorzieningen.
 3. ‘’Locatie”: de fysieke omgeving waarin het systeem is opgesteld en wordt aangesloten op de datacommunicatievoorzieningen.
 4. “WePrevent”: de statutair te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WePrevent Holding B.V. en/of haar rechtsopvolger(s) en/of de door haar aangewezen (rechts-) personen.
 5. “Opdrachtgever”: alle (rechts-) personen waaronder begrepen hun rechtsopvolgers, vertegenwoordigers en gemachtigden die aan WePrevent opdracht geven tot het (doen) leveren van diensten, dan wel daartoe een offerte aanvragen.
 6. “Website”: één of meer internetpagina’s die vallen onder aan weprevent.nl/en gerelateerde domeinnamen en extensies.
 7. “Partijen”: WePrevent en de Opdrachtgever gezamenlijk.

Art. 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op:
  a. Alle Overeenkomsten die WePrevent met haar opdrachtgevers sluit.
  b. Alle offertes die WePrevent aan (potentiële) Opdrachtgevers uitbrengt
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van een Opdrachtgever zijn uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden en/of een bepaling uit een schriftelijke overeenkomst tussen WePrevent en een Opdrachtgever nietig is of vernietigd mocht worden,
 4. blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of die overeenkomst onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigbare bepaling te (doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

Art. 3 Verplichtingen WePrevent

 1. WePrevent zal de Producten op tijd leveren, zoals aangegeven in de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie voor eventuele schade ontstaan door niet tijdig leveren van een Product.
 3. WePrevent zal een maximale inspanning leveren om haar Product zoals overeengekomen te leveren.
 4. WePrevent stelt camerabeelden van Opdrachtgever niet ter beschikking van derden, tenzij WePrevent hiertoe krachtens de wet verplicht is, dan wel ingeval de Opdrachtgever handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 5.b van de Algemene Voorwaarden, dan  wel op verzoek van de Opdrachtgever.
 5. WePrevent verricht de volgende werkzaamheden en diensten:
  (i) Bewaken van server en applicatieprocessen (ping, http, applicatie WePrevent). Meer op verzoek.
  (ii) Het tegelijkertijd real time bekijken van camerabeelden van de diverse objectlocaties.
  (iii) In overleg en na akkoord van Opdrachtgever; aanbrengen van aanpassingen voor beveiliging.
  (iv) Ingrijpen bij uitval van server en/of services.
  (v) Beheer van alle processen waarvoor root-toegang nodig is.
  (vi) Het ontvangen en beoordelen van alarmmeldingen verstuurd door en voor de camerasystemen van diverse object locaties.
  (vii) Het versturen van geverifieerde alarmmeldingen naar aangesloten alarmcentrales.

Alle andere zaken dienen door Opdrachtgever zelf te worden uitgevoerd. LET OP: in het geval Opdrachtgever een “managed backup” heeft besteld zal WePrevent een kopie van de gegevens van Opdrachtgever maken op de backup server. Deze kopie wordt één week bewaard. Gebleken is dat de kopieën niet altijd betrouwbaar zijn. Gezien de grote hoeveelheid kopieën die gemaakt wordt kan WePrevent de kopie niet controleren. WePrevent accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het al dan niet slagen van kopieën (zie ook artikel 7a).

Art. 4 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt WePrevent steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in zijn naam, adres, e-mailadres en desgevraagd bankrekeningnummer. Deze mededeling gebeurt onder vermelding van een ingangsdatum, bij gebreke waarvan de datum van ontvangst van de mededeling door WePrevent als ingangsdatum zal gelden. WePrevent is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig of niet juist of niet doormelden van veranderingen in de situatie van Opdrachtgever en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor consequenties die hieruit voortvloeien.
 2. Voorts onthoudt Opdrachtgever zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s (al dan niet via het Systeem) te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat zulks WePrevent, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 3. Opdrachtgever vrijwaart WePrevent van alle juridisch aanspraken met betrekking tot de Opdrachtgever opgeslagen videobeelden, gegevens, informatie, en dergelijke.
 4. Naast verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid van Opdrachtgever of het niet handelen conform bovenstaande punten b. en c. voor rekening van Opdrachtgever.

Art. 5 Toegangsregeling

 1. Opdrachtgever heeft geen toegang tot de Locatie van de servers van WePrevent.
 2. Opdrachtgever heeft geen toegang tot het Product en Systeem van WePrevent, behalve op gebruikersniveau tenzij anders is afgesproken.

Art. 6 Wanprestatie

 1. WePrevent behoudt zich het recht voor om bij wanprestaties of wanbetaling van Opdrachtgever direct het abonnement af te sluiten. Daarnaast behoudt WePrevent zich het recht voor een Opdrachtgever welke het functioneren van WePrevent en/of haar gebruikers in gevaar kunnen brengen te verwijderen dan wel af te sluiten.

Art.7 Aansprakelijkheid

 1. WePrevent is niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur en/of programmatuur die is ontstaan als gevolg van programmatuur die erop is gericht schade toe te brengen, zoals bijvoorbeeld computervirussen. WePrevent mag antivirus programmatuur gebruiken om de schade aan haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.
 2. WePrevent is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. WePrevent is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden ontstaan bij het gebruik van het Product.
 4. De eventuele aansprakelijkheid van WePrevent is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
 5. WePrevent is niet aansprakelijk voor schade aan het Product veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van WePrevent werkzaam zijn.
 6. WePrevent is niet verantwoordelijk voor het niet functioneren van de apparatuur aan de zijde van Opdrachtgever en verlies van inlogcodes.

Art. 8 Betaling

 1. Opdrachtgever dient de door WePrevent uitgeschreven rekeningen met overmaking van het totaalbedrag te voldoen. Het betalen van rekeningen dient ten hoogste 30 dagen na het
  uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever bij niet tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is WePrevent in dergelijke gevallen gerechtigd het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten)gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc., daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een direct opeisbaar bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum EUR 150,-.
 2. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van die opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 4. WePrevent mag zonder opgaaf van redenen een voorschot vragen voor projecten die uitgevoerd worden voor Opdrachtgever.
 5. Indien Opdrachtgever in enig opzicht niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn overeengekomen in een relatie met WePrevent, is hetgeen hij uit hoofde van die relatie verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar. WePrevent is bij in gebreke blijven van Opdrachtgever gerechtigd naar haar keuze alle in het kader van die relatie gestelde zekerheden of gedeelten daarvan te realiseren, ten einde op de opbrengst te verhalen hetgeen aan WePrevent volgens haar administratie verschuldigd is, inclusief de wettelijke rente en de door WePrevent te specificeren kosten.

Art. 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. WePrevent behoudt de eigendom van alle door haar geleverde Producten totdat Opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen Opdrachtgever wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht zijn, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.

Art. 10 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtgever verkrijgt een niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van het Product geleverd door WePrevent.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om door WePrevent aan Opdrachtgever geleverde apparatuur van derden, of door WePrevent ontwikkelde producten, geheel of gedeeltelijk door te verkopen, uit te lenen dan wel te vermenigvuldigen of te wijzigen, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WePrevent.
 3. Het is WePrevent niet toegestaan om beeldmateriaal en/of gegevensbestanden van de Opdrachtgever geplaatst op de servers van WePrevent, of haar partners, strategische of juridische partners, door te verkopen, uit te lenen, of om welke reden dan ook te vermenigvuldigen of te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, uitgezonderd het in deze overeenkomst overeengekomen.

Art. 11 Overmacht

 1. WePrevent is niet aansprakelijk voor gevolgen ontstaan door overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale
  conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, brand, en storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur.
 2. Indien de overmacht toestand veertien dagen aanhoudt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ook niet als WePrevent hiervan enig voordeel mocht hebben.
 3. WePrevent is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig worden onder andere aangemerkt onbereikbaarheid van het Systeem door niet aan WePrevent toe te rekenen stroomuitval en storingen en onderhoud aan apparatuur en/of programmatuur.
 4. Indien het vermoeden bestaat dat onbevoegdheden toegang hebben verkregen tot een applicatie server en de prestaties van ons netwerk daardoor schade ondervinden behoudt WePrevent het recht voor om deze server tijdelijk uit te schakelen of de beschikbare bandbreedte te beperken. Zodra ter beoordeling van WePrevent de server weer normaal functioneert, kan deze weer aangesloten worden. WePrevent is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegden, en aanvallen van derden op onze producten.
 5. Indien een situatie als genoemd in dit artikel 11 zich voordoet, dan is WePrevent gehouden Opdrachtgever hiervan onverwijld mondeling en schriftelijk in kennis te stellen.

Art. 12 Beëindiging

 1. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst te ontbinden; hierbij dient de vooraf overeengekomen ontbindingstermijn te worden genomen.
 2. Indien er geen ontbindingstermijn is overeengekomen, is een ontbindingstermijn van een kwart van de looptijd van de overeenkomst van toepassing, met een minimum van één maand.
 3. Indien WePrevent met Opdrachtgever een overeenkomst aangaat betreffende een langdurig project, worden bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door Opdrachtgever de al verrichte werkzaamheden onmiddellijk opeisbaar. Bij berekening van het factuurbedrag zullende al verrichte werkzaamheden, indien niet reeds gespecificeerd, naar rato worden gefactureerd.
 4. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling verkeert, heeft WePrevent het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij verplicht te zijn tot enige schadevergoeding. Ondanks het beëindigen van de overeenkomst behoudt WePrevent het recht om alle door Opdrachtgever aan WePrevent verschuldigde bedragen met onmiddellijke ingang op te eisen.

Art. 13 Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. WePrevent heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum dat de wijziging van kracht wordt. Aangegane projecten met Opdrachtgever zullen naar rato worden afgerekend.
 4. Verandering in bestuur of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

Couldn't find what you were looking for?

We will contact you as soon as possible.
By clicking send, you accept the privacy-statement.